Microsoft Companies

Mumbai, Maharashtra | Noida, Uttar Pradesh | Chennai, Tamilnadu | Bangalore, Karnataka | Hyderabad, Telangana | Ahmedabad, Gujarat | Pune, Maharashtra | Vadodara, Gujarat | Chennai, Tamil Nadu | Bengaluru, Karnataka | Jaipur, Rajasthan |